• PSMT thông báo về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát
  • 31/12/2014
  • Ngày 31/12/2014, Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung đã họp và thông qua Nghị quyết định số 159/2014/NQ-ĐHĐCĐ về việc thay đổi thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể:

    1, Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Độc Lập, kể từ ngày 01/01/2015.

    2, Ông Nguyễn Quý Long - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính được giới thiệu, bầu kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 01/01/2015.

    Nghị Quyết số 159/NĐ-ĐHĐCĐ đính kèm: Download file

  • PSMT