• PETROSETCO tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2012 - VITV
  • 03/01/2014