• Thành phần Lãnh đạo
 • STT Họ tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn
  I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      
  1 Ông Tôn Thất Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 1973

  Tiến sỹ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh,

  Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư máy.

  2 Ông Trần Quang Huy Thành viên HĐQT 1988

  Cử nhân Kiểm toán

  3 Ông Sơn Chí Tân Thành viên HĐQT 1981 Cử nhân Luật
  II BAN KIỂM SOÁT      
  1 Ông Nguyễn Quý Long

  Trưởng ban

  Kiểm soát

  1977 Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
  III BAN GIÁM ĐỐC      
  1 Ông Tôn Thất Anh Tuấn Giám đốc 1973

  Tiến sỹ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh,

  Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư máy.

  2  Ông Lê Anh Tú Phó Giám đốc 1976 Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh