• Thành phần Lãnh đạo
 • STT Họ tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn
  I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      
  1 Ông Đào Văn Đại Q.Chủ tịch HĐQT 1979 Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán kiểm toán
  2 Bà Bùi Minh Chiên Thành viên HĐQT 1970 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Kinh tế đối ngoại
  3 Ông Tôn Thất Anh Tuấn Thành viên HĐQT 1973 Kỹ sư máy, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  II BAN KIỂM SOÁT      
  1 Ông Nguyễn Quý Long

  Trưởng ban

  Kiểm soát

  1977 Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
  III BAN GIÁM ĐỐC      
  1 Ông Tôn Thất Anh Tuấn Giám đốc 1973 Kỹ sư máy, Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh