• Thành phần Lãnh đạo
 • STT Họ tên Chức vụ Năm sinh Trình độ chuyên môn
  I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      
  1 Ông Tôn Thất Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT 1973

  Tiến sỹ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh,

  Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư máy.

  2 Bà Bùi Minh Chiên Thành viên HĐQT 1970

  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngoại ngữ,

  Cử nhân Kinh tế đối ngoại

  3 Bà Nguyễn Thị Thanh Thành viên HĐQT 1975 Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngữ Văn Anh
  II BAN KIỂM SOÁT      
  1 Ông Nguyễn Quý Long

  Trưởng ban

  Kiểm soát

  1977 Cử nhân Kinh tế - Quản trị Kinh doanh
  III BAN GIÁM ĐỐC      
  1 Ông Tôn Thất Anh Tuấn Giám đốc 1973

  Tiến sỹ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh,

  Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư máy.

  2 Ông Nguyễn Ngọc Châu Phó Giám đốc 1976 Cử nhân Quản trị Kinh doanh
   3  Ông Lê Anh Tú  Phó Giám đốc  1976 Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh