• Tầm nhìn và Sứ mệnh
  • Tầm nhìn:
    Trở thành doanh nghiệp kinh doanh hàng đầu Việt Nam về LPG, hạt nhựa Polypropylene, Xơ sợi. Trong đó lấy hoạt động thương mại và phân phối về LPG, hạt nhựa Polypropylene là lĩnh vực cốt lõi, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững.

    Sứ mệnh:
    - Mang tới những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, gia tăng lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.
    - Xây dựng tập thể nhân viên có tính chuyên nghiệp, giàu tri thức, kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết - năng động - sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, sẵn sàng đối đầu thách thức và không ngừng đổi mới để đi đến thành công.