CÔNG TY CP KD DẦU KHÍ QUẢNG BÌNH
KCN Tây Bắc - Đồng Hới - Bắc Lý – TP Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052 3839816 -  Fax: 052 3839816