• Hạt PET chip
 • Công dụng sản phẩm

  Dùng làm nguyên liệu đầu vào trong ngành sản xuất xơ sợi Polyester.

  Thông số kỹ thuật hat PET chip PVTEX:

  Chỉ tiêu chất lượng PET CHIP
  (Loại A)
  PET CHIP
  Loại B
  PET CHIP
  Loại C
     IV (dl/g)(DIN) M±0.01 M±0.02 M±0.03
     MP (0C) > 258 < 258 < 258
     COOH (meq/kg) 22+3 22+5 22+7
     TiO2 (wt%) 0.3+0.05 0.3+0.05 0.3+0.05
     DEG (wt%) 1.1 ± 0.2 1.1 ± 0.4 1.1 ± 0.6
     H20(wt%) ≤ 0.2 ≤ 0.2 ≤ 0.2
     Colour  White  White  White
     L* > 70 > 70 > 70
     b* ≤ 5 ≤ 9 >9