• "Nếu được chọn lại, tôi vẫn làm Doanh nhân" (Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật)
  • 10/10/2014
  • Petrosetco