TRẠM CHIẾT NẠP LPG - KCN TÂY BẮC ĐỒNG HỚI
Địa chỉ: KCN Tây Bắc - Đồng Hới - Bắc Lý – TP Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052 3839816
Fax: 052 3839816
Email: