TRẠM CHIẾT NẠP LPG - KCN TỊNH PHONG
Địa chỉ: Lô C5-1, KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3526166
Fax: 055.3526165;
Email: petgas@petrosetco.com.vn