• ÔNG ĐÀO VĂN ĐẠI
  Quyền Chủ tịch HĐQT
 • Sinh ngày: 12/9/1979.

  Quê quán: Hải Dương.

  Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán.

  Quá trình công tác:

  -   09/2001 - 09/2002: Công tác tại Phòng Tài Chính Kế toán  Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển tin học (HIPT).

  -   09/2002 - 02/2006: Công tác tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Dầu khí.

  -   03/2006 - 06/2008: Phó Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

  -   06/2008 - 12/2008: Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

  -   12/2008 - Nay: Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

  -   29/08/2011 - 05/05/2014: được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

  -  06/05/2014 - Nay: Quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT).

  Khen thưởng:

      Bằng khen của Thủ tướng chính phủ; Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương; Bằng khen Bộ công thương và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.